Urgently Required
24 ม.ค. 63
Senior Security Engineer (On-Site จ.ระยอง)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
salary iconเงินเดือน
salary iconNegotiation
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
 • บริษัทฯอันดับหนึ่งทางด้าน ICT Service and Solution Provider ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในประเทศไทยและต่างประเทศ ยอดขายมากกว่า 1.7 แสนล้านบาททั่วโลก อยู่ในเครือ NTT Group ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 32 ของโลก ดำเนินงานด้านการวางระบบการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์, งานออกแบบและสร้างข่ายสาย Fibre optic, LAN, ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ย้าย ระบบห้อง Data centre, ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์, งานออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ไอพี, งานระบบสื่อสารทางไกลแบบเสมือนจริง, งานสำรองระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์, ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบปฏิบัติการ Microsoft, Exchange Server, VM ware, งานบริการทางด้าน outsource งานระบบ Cloud computing และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน บริษัทขนส่ง ธุรกิจน้ำมัน ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ และบริษัทเอกชนต่างๆในประเทศไทยและทั่วโลก ดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 30 ปี
สวัสดิการ
 • • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 15,000 บาทต่อปีรวมค่าทำฟัน ประกันสุขภาพกลุ่ม (Medical benefit for OPD) ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (Health screen program, Life and accident Insurance)
 • • เงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ
 • • การฝึกอบรมทั้งทางเทคนิค การฝึกอบรมทาง e-learning (Training by Dimension Data University - eDDU)
 • • ค่าเดินทางกรณีเดินทางไปทำงานที่ Site งานข้างนอก ในกรุงเทพฯ (Travelling allowance)
 • • ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไป Site ต่างจังหวัด ต่างประเทศ (Engineer benefit for upcountry and aboard traveling)
 • • ท่องเที่ยวประจำปีในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่ผลประกอบการ ตามเงื่อนไขของบริษัท (Company Trip)
 • • สิทธิในการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท ได้แก่
 • o Company activity program
 • o รางวัลในการแนะนำพนักงานให้บริษัท 10,000 - 50,000 บาท (referral program)
 • o Technical Excellence Award
 • o LOVE Award
 • o พนักงานดีเด่นประจำปี
ติดต่อ
คุณอธินพ
NTT Solutions (Thailand) Limited
199 อาคารคอลัมภ์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ. รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-625-0846
เว็บไซต์ : www.hello.global.ntt