29 ต.ค. 63

ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary icon20,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
วิสัยทัศน์ บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนภายในปี 2564 พันธกิจ บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธ์ สถาบันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์* ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีน 5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 6. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน *ตามมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. การตรวจสุขภาพประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประโยชน์เกื้อกูลอื่น เช่น โครงการสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
ติดต่อ
คุณธนิสา
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-580-9729 ต่อ 602
แฟกซ์ : 02-580-9732
เว็บไซต์ : http://www.nvi.go.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ : สาย 18,32,63,114,505,545 (ซ.ติวานนท์ 14 หรือซ.สถาบันบำราศนราดูร) รถไฟฟ้าสายสีม่วง : สถานีกระทรวงสาธารณสุข>วินมอร์ไซต์มาลงสถาบันบำราศนราดูร
ใช้งานแผนที่