19 พ.ย. 62
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้าและ Packaging เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1.กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
 • 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 • 3.บริหาร วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของแผนกคลังสินค้าให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
 • 4.บริหาร ควบคุม ดูแลห้องเย็น/คลังสินค้า การใช้ห้องเย็น และการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
 • 5.บริหารเกี่ยวกับการรับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้าและจัดส่งสินค้าอย่างเหมาะสม และถูกต้อง โหลดสินค้า อย่างถูกต้องทันเวลา
 • 6.วางแผนประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ รับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้า และจัดส่งสินค้า ถูกต้อง ตรงเวลา
 • 7.บริหาร ควบคุม ประเมิน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
 • 8.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อุบัติเหตุในการทำงานลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย ถูกต้องตามกฎหมาย
 • 9.ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายและการปนเปื้อน
 • 10.จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด แผนงาน นโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
 • 11.ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • 12.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย กำจัด จำหน่ายของเสีย เศษซากต่างๆ
 • 13.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผลสำเร็จของงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาการบริหารจัดการ, โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี และ มีความสามารถในการบริหารพื้นที่คลัง
 3. มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ และมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถที่จะสรุปผลการทำงานการนำเสนอผลงานสามารถ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 5. มีความกระตือรือร้น มีทักษะการเป็นผู้นำ มีปฎิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตุ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถให้คำปรึกษาได้
 6. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet ,SAP-ERP หรือProgram software เกียวกับงานคลังสินค้า
 7. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารและพัฒนาทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา (ลูกน้อง 20 คน)
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 10. อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
สวัสดิการ
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
 • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. ประกันอุบัติเหตุ
 • 6. ประกันสังคม
 • 7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
 • 8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
 • 9. โบนัสประจำปี
 • 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีการสมัคร
 • 1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
 • 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
 • 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
อีเมล : sunshine_58@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th
Line ID: 0882272275
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วิธีการเดินทาง
 • สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form