29 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - IT (Application Support)

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
→สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย →นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระบุความต้องการของผู้ใช้ จัดทำเอกสารสรุปความต้องการ และแปลงความต้องการทางธุรกิจไปเป็น system specification เพื่อให้ทีมพัฒนาระบบมาช่วยดูแลในเรื่องการพัฒนาต่อไป →ช่วยในการทดสอบ Performance และ Usability ของโปรแกรมระบบ รวมทั้งช่วยเตรียมเอกสารคู่มือฝึกอบรม →พิจารณา capacity ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนำเสนอการจัดซื้อ หรือปรับปรุง specification เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานตามลักษณะการใช้งานระบบ →พิจารณาผลกระทบทางธุรกิจของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
  1. ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบ หรือระบบบัญชีอย่างน้อย 3 - 5 ปี
  3. มีความรู้พื้นฐานทางเกี่ยวกับขบวนการทางธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ภาษีอากร, ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ, ระบบการวางแผนการผลิต, ระบบโลจิสติก
  4. สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอนการทำงานได้
  5. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
  6. มีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร