20 ก.ย. 64

ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร ให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อนักลงทุน และสาธารณชน 2.เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 3.ควบคุมดูแลการจัดทำฐานข้อมูลและศึกษาความเห็นของของนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเห็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบริษัท 4.สนับสนุนผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยสารสนเทศและตอบข้อซักถามทั่วไปกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ 5.พิจารณาความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสาร และดูแลการประสานงานการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การจัด Company Visit สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ ที่ทำการของบริษัท การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงาน การเข้าร่วม Road show และ/หรือ Investor Conference และการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SET Disclosure และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ใน Website ของบริษัท 6.ดูแลการจัดเตรียมรายงาน บทวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) รายไตรมาส และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวนใช้ประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ 7.ดูแลการจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 8.ติดตาม วิเคราะห์ ดูแลการจัดทำและการนำเสนอรายงานผลประกอบการ ภาวะตลาด สถานะ และการเคลื่อนไหวของบริษัท เทียบกับคู่เทียบอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน หรืองบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีกษาปริญญาตรี ควรมีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป และกรณีจบการศึกษาปริญญาโท ควรมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
 5. มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 6. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 8. มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
 10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 11. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • ติดต่อ
  คุณมณฑา ลิ้มม่วงนิล
  บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  863/3 ถนนเพชรเกษม
  ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 064-932-3388
  อีเมล : microleasing_15@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้