27 ก.ย. 64

Project Management Leader & System Analyst

pin location
pin location

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 1.ควบคุมดูแล กำหนดรวบรวม ตรวจสอบติดตาม สนับสนุน เสนอ และร่วมประเมิน ผลการปฎิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องตรงตามที่ออกแบบ และมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยวิธีการสอบถาม สังเกต ดูรายงาน ให้คำปรึกษา กำหนดเวลาในการส่งงาน นัดประชุม หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสม 2.สนับสนุน เสนอ ในการค้นหาข้อมูล วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้วิธีการทำงานเครื่องมือที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบ ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 3.ออกแบบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุง ควบคุม สร้าง และพัฒนาเอกสารระบบงาน เอกสารที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 4.ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5.ควบคุม ดูแล ดำเนินการ และติดตามในการนำระบบงานไปใช้งานโดยลูกค้า 6.รายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเอง ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 7.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 8.ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการทำงานทั้งใน และนอกแผนก รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือตามที่เห็นสมควร โดยไม่สร้างผลเสียต่องานที่รับผิดชอบเพื่อให้งานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึงพอใจปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ความสามารถเฉพาะด้าน 1.มีความรู้ในการออกแบบระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี 2.มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาระบบงานโครงการขนาดใหญ่ 3.มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 4. สามารถ coding ได้ด้วย ภาษา ASP.net,C#,Java ทั้งบน web applicationและ บน Mobile
  1. ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อย่างน้อย 5 ปี ในการวิเคราะห์ระบบงาน และพัฒนาโปรแกรม
  3. สามารถ Coding ภาษา Java ,และพัฒนาโปรแกรมบน Andriod และ IOS
1. สมัครทาง JobThai (Click ที่ปุ่ม Apply Now) 2. ส่งResume มาทาง E-mail 3. เข้ามากรอกใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และทดสอบ,สัมภาษณ์ได้ที่บริษัทโดยตรง 4. ส่งประวัติพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท วงเล็บมุมซอง สมัครงาน 5. ร่วมงานกับเรา คลิก http://223.27.215.35:888/E-RecruitBT/Job/
คุณนุชศรา
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
12-14 ซอยบรมราชชนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
LINE ID: iambplus
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
https://www.businessplus.co.th/images/ebpmap.jpg