26 พ.ย. 64

รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ AE Prepaid ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ 15,000++

pin location
pin location

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

salary icon
salary iconรายได้ 15,000++
number of positions icon
number of positions icon10
Job Descriptions
Job Responsibilities 1. บริหารจัดการ ควบคุม แก้ปัญหา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนคู่ค้า Retail Partner ที่ดูแลร้าน Shop in shop ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 2. วางแผนและดำเนินการเพิ่มศักยภาพความรู้และทักษะการขายและการบริการที่เกี่ยวข้อง (OJT) ร่วมกับทีม Training เพื่อพัฒนาศีกยภาพของทีมงานขายของเพื่อนคู่ค้า Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการด้านการขายการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางการขาย Shop in shop ผ่านทางเพื่อนคู่ค้า Retail Partner ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับภาค 4. ควบคุมสินค้าคงคลังที่หน้าร้าน ตรวจสอบติดตาม รวมทั้งการอนุมัติการเบิก Stationery จากเพื่อนคู่ค้าให้มีความเหมาะสมกับแผนการตลาดและเป้าหมายการขาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป
 2. ทักษะด้านการวิเคราะห์รวางแผนการขาย การตลาด มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และทักษะด้านการบริหารการขัดแย้ง
 3. ใช้ Program Office ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว
 4. ชอบงานบริการและงานขาย
 5. สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
 6. ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Prepaid)
 7. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึง กำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Segment Manager พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Segment อาทิเช่น Education,B2B ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
 8. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 9. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพิ่มช่องทางในกลุ่ม Key segment ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 10. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย รวมถึงการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 11. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Segment Manager เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
How to apply
สมัครผ่านอีเมลล์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
Tel. : 086-416-3985
Email : truecorprecruit_94@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ปรจำจังหวัดเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.