21 ต.ค. 64

Shift Leader สาขาหัวหมาก

pin location
pin location

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ปฏิบัติ ควบคุม สั่งการ สนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานงานที่กำหนดขึ้น และ นำเสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำงาน ดำเนินการควบคุม ดูแลการรับ,จ่าย,จัดเก็บสินค้า,บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการขาย ดำเนินการควบคุม ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และติดตามการตรวจนับสต๊อกสินค้า ดำเนินการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการควบคุมอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมในคลังสินค้าให้สามารถพร้อมใช้งาน ดำเนินกิจกรรมในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (QSE) พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานของตำแหน่งงาน
  1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคลังสินค้า ด้านการพัสดุ อย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความรู้ทางด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
  4. มีความรู้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัย
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้
  8. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ PowerPoint)
  9. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. มีเงินค้ำประกันตำแหน่ง
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝ่ายบุคคล (สรรหาว่าจ้าง) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
LINE ID: 065-528-9771
สาขาหัวหมาก
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร