27 ก.ค. 64

HR Business Partner

pin location
pin location

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
Job Descriptions
1.ดูแล ติดตาม ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคลให้กับพนักงานทุกระดับ อย่างใกล้ชิด ในทุกกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.ดำเนินการติดต่อ ส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดความประทับใจและความผูกพันกับองค์กร 3.ให้คำปรึกษา/ คำแนะนำ กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารบุคลากร การออกแบบโครงสร้างบริหารและอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการสร้างผู้ที่มีความสามารถ (Talent) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล 4.ดำเนินการร่วมกับ Engagement & Talent Acquisition ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ (Talent) ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อพัฒนาและต่อยอดขีดความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และสรรหาว่าจ้างบุคลากร ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือบรรจุภัณฑ์แก้ว 5.ดำเนินการติดต่อ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้รับทราบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง ตลอดจนการออกระเบียบข้อบังคับการทำงาน ,ประกาศบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานทรัพยากรบุคคล 6.เข้าใจถึงกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมในองค์กร 7.จัดทำการสรรหา ทดสอบ และการจ้างงาน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะหรือหน่วยงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 8.กำกับดูแล วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดทำและกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักบริหาร ให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนดำเนินการของบริษัท และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน 9.กำกับดูแล จัดทำการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และ การประเมินค่างาน (Job Evaluation) ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 10.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน 11.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. จบป.ตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงาน HRBP
 3. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความกระตือรือร้น และทนแรงกดดันได้ดี
How to apply
 • Apply through JobThai
 • Submit application by E-mail.
 • To apply work in between 9:00 AM to 4:00PM.
 • Contacts
  คุณภรัญโรจน์, คุณวีรวิทย์
  BG Container Glass Public Company Limited
  Email : bgiglass_248@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-533-1030
  Location
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.