JobThai
16 ก.ค. 67

IT Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS ชิดลม, เพลินจิต
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
รายละเอียดงาน
• ดูแลตรวจสอบ /แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ IT และอื่นๆที่กี่ยวขอ้ง • ดแูลเกี่ยวกับ Hardware, Software, Network และ Server แก้ไขระบบ E-mail ภายในบริษัทฯ • สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Windows / MS Office • ติดต่อแก้ไขเมื่อมีปัญหา และใหำคำแนะนำ การใช้งาน Email ดูแลระบบ LAN, WAN, WIFI • คอยประสานงานกับ User เพื่อการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน Hardware และ Software ได้ • จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบต่างๆที่ใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทงั้ ท่ี เกี่ยวขอ้ง IT ใหพ้นกังาน • จดัทาํเอกสารภายในแผนก IT เพ่อือนมุตัิจดัซือ้ และลงทะเบียนทรพัยส์ินอปุกรณ ์IT • ปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบาย ของบริษัทอย่างเครง่ครดั • งานอ่นืๆในระบบงาน IT ท่ไีดร้บัมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขา IT
  2. มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น MS Word, Excel, Powerpoint หรือโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ
  4. มีใจรักงานบริการภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความอดทน และยืดหยุ่น
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามารถทำงานล่วงเวลา และนอกเวลางานเป็นบางครั้งได้
  7. มีความกระตือรือร้น /ใจเย็น /ขยัน /มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. มีจิตใจในการให้บริการที่ดีในการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน
  9. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.
วิธีการสมัคร
- ส่ง Email - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - หากท่านสนใจส่งประวัติ ผลงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที Email
ติดต่อ
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
อีเมล : natee@ch7.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-658-7699
เว็บไซต์ : https://www.bugaboo.tv
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
Other positions at this company
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด