1 ธ.ค. 64

Senior (Sr) Software,IT/Engineer ซอฟต์แวร์,สารสนเทศ หรือ วิศวที่เกี่ยวข้องระดับอ

pin location
pin location
bts iconพญาไท
arl iconพญาไท
salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
The content of the job is to cooperate with the expert team of Taiwan FETC to develop and implement the electronic toll project of Thailand highway. The system includes a containerized architecture, deep learning platform and multi-threaded modules, and continues to introduce the latest technology to enhance market competitiveness. The professional abilities required for this job are as follows: 1. Use the programming language (.Net Core, C#, Java) to develop programs that meet the specifications of the system architecture diagram and process design diagram, and complete the unit testing of the program. 2. Management and cooperate with other programmers to define the communication interface between modules and develop programs accordingly, complete system integration and testing. 3. Write software requirements analysis and system design documents, using standardized writing formats and languages. 4. Assist system integration test, write test case and test scenario documents and prepare test data according to test requirements.
  1. English (excellent) and Thai (Chinese as an advantage)
  2. Bachelor Degree/ Software Design,Information Technical, Computer Science, Information Management or Electronic Engineering, Computer Engineering, IT Engineering
  3. At least 4-year of related experiences 1. Java or C# .net programming language 2. Ability to development background process. 3. Analytical and performance measurement.
  4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และภาษาไทย (ได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. ปริญญาตรี สาขา ซอฟต์แวร์, สารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,การจัดการข้อมูล หรือ วิศวสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วิศวอิเล็กทรอนิกส์, วิศวคอมพิวเตอร์ ,วิศวสารสนเทศ
  6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี โดยสามารถมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 1.มีความเชี่ยวชาญด้าน Java or C# programming 2.มีทักษะความสามารถในการพัฒนากระบวนการต่างๆขั้นพื้นฐาน หรือภูมิหลังของการดำเนินงาน 3.การวัดเชิงวิเคราะห์และประสิทธิภาพ
  7. Please provide English resume.
1.Apply by sending JobThai resume. 2.Apply by sending email.
Fred
FETC International Thailand Co., Ltd.
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร