27 ก.ค. 64

SAP Support Analyst - Module MM SD PP

pin location
pin location

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon2
1.ดูแลรับผิดชอบระบบ SAP ERP ของบริษัทฯ ใน Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย (Module ที่เปิดรับ ได้แก่ SD และ MM) 2.ติดตั้ง ดูแลและพัฒนาปรับปรุงระบบ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ร่วมกำหนดแนวทางวางแผนการป้องกันและตรวจสอบความครบถ้วนของค่า Configuration ของระบบ SAP ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอยู่เสมอ 4.ติดตามความเคลื่อนไหวของ SAP และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 5.จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน SAP แก่ผู้ใช้งาน 6.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และ Log ต่างๆ ของระบบเพื่อจัดส่งกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก 7.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ SAP ERP 2 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ระบบงาน SAP Module MM SD HR
 4. มีประสบการณ์ระบบงาน SAP Module MM SD (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งหมด)
 5. มีความรู้เกี่ยวกับ Business Process (Supply Chain) เป็นอย่างดี
 6. มีใจรักในการบริการ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม ติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทฯได้
 7. มีความคิดเป็นระบบ เชิงวิเคราะห์ สามารถวางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบได้
 • Apply through JobThai
 • Submit application by E-mail.
 • To apply work in between 9:00 AM to 4:00PM.
 • HR Business Partner
  BG Container Glass Public Company Limited
  47/1 Moo 2 Rangsit-Nakornnayok Rd., Km.7
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  : 02-834-7000 Ext 7358, 7336, 7635,7351
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี