JobThai
รับสมัครด่วน
14 ม.ค. 65

Assistant QC Manager

pin location
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.บริหารจัดการ ดูแลและตรวจติดตามเป้าหมายวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนกและผลักดันให้บรรลุผล 2.รับผิดชอบ ควบคุมกำกับดูแลประสิทธิภาพของ QC ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น บริหารจัดการอัตรากำลังของแผนก QC 3.กำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ, ระหว่างการผลิต, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตัดสินใจในปัญหาคุณภาพที่ตรวจสอบพบ 4.ทบทวนและอนุมัติแผนการสุ่มตรวจวัตถุดิบ(รวมถึงบรรจุภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง 5.ร่วมตรวจสอบสินค้ากับทีมโหลดก่อนส่งมอบ 6.จัดฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพและกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานควบคุมคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีจิตสำนึกตระหนักถึงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 7.แก้ไขปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น (เช่น จากประเด็นความไม่สอดคล้องต่างๆ, ข้อร้องเรียนจากลูกค้า) ระบุสาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ 8.ช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9.รับผิดชอบในการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการรับการตรวจประเมินต่างๆ จากลูกค้าและผู้ตรวจประเมินจากภายนอก
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 5 ปีขึ้นไป
  3. มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GHP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองตามที่อยู่ด้านล่าง - ทำงานจันทร์ - เสาร์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี