27 ก.ค. 64

เลขานุการบริษัท

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary icon60,000-70,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3.จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท, หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท, รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, รายงานประจำปีของบริษัทฯ, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 4.จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน 5.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือ ผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 6.ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 7.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 9.ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 10.ดูแลการอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 11.ติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 12.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย บัญชี การเงิน
 3. มีประสบการณ์ในด้านเลขานุการบริษัท ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 4. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 5. มีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 6. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
 7. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 8. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 10. ไม่มีพฤติกรรมในทางที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรได้ดี
 11. สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวการณ์ได้ดี และเกิดข้อเสียน้อยที่สุด ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร, ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 12. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 13. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม Visio ได้เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume ทาง E-Mail - Walk in สัมภาษณ์ทันที - ติดต่อสอบถาม ID Line - นำเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับจริงและสำเนามาด้วยทุกครั้ง - สำหรับตำแหน่งงานทั้งหมด สามารถกรอกใบสมัครได้ ตาม Link ที่ระบุด้านล่าง -เวลาทำงาน 9.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์)
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Advice IT Infinite Co., Ltd
74/1 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-547-0000 -703, 084-423-7456
อีเมล : advice_hr_313@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-547-0000 ต่อ 709
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว : มาทางถ.ราชพฤกษ์ เข้าซ.อบต.ท่าอิฐ รถประจำทาง : สาย 18 ,69 และ 203 และต่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form