22 ก.ย. 64

Plant Logistics Manager /Korat Plant

pin location
pin location

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- รับผิดชอบการวางแผนการบริหารคลังสินค้า และวางแผนการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย Office Supplies เพื่อสนับสนุนการผลิตและการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการพัสดุ หรือคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. สามารถวางแผนงาน ควบคุมกำลังพลมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Excel, PowerPoint, Word) ได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
LINE ID: 0911193009
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา