22 ก.ย. 64

Biogas Supervisor

pin locationLocation
pin location

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตแก๊สและผลิตไฟฟ้า รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. ช่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติของพนักงานในฝ่ายไบโอแก๊ส 3. วางแผนการผลิตแก๊สและไฟฟ้า 4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. ดูแลงานระบบเอกสารรายงานไบโอแก๊ส 6. ดูแลงานระบบเอกสารตามมาตรฐานต่างๆ ของฝ่ายไบโอแก๊ส 7. ควบคุมดูแลอุปกรณ์การวัดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามแผนการสอบเทียบ 8. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดให้ได้คุณภาพที่กำหนด 9. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 10.ดูแลและเฝ้าระวังการรั่วไหลและการแก้ไขป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียออกนอกระบบบำบัด 11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 12.ควบคุมตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระวังอัคคีภัยต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 13.อบรมให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานภายใต้ความรับผิดชอบได้ 14.รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  3. จบการศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. , หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่ีนที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  6. มีความอดทนต่องานหนัก และสามารถ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี กล้าตัดสินใจในแนวทางที่ถูกต้อง
  7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี
How to apply
สมัครผ่าน jobthai(Click Apply Now)
Contacts
คุณวาสนา
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ที่ 5
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. : 093-640-3837
Email : pppgc_51@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.