17 ก.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า มีการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กรด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม - วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลงานตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรและเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล - กำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง - นำเสนอกลยุทธ์ และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ - จัดทำแผนสื่อสารวิธีปฏิบัติการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 - 45 ปี
  2. ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา : บัญชี,การเงิน,บริหารธุรกิจ,หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
  4. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 7 ปี และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  5. มีทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
  6. สามารถปฏิบัติงานโรงงาน (จังหวัดอุทัยธานี) ได้เป็นครั้งคราว
-สามารถส่งใบสมัครงานทาง Email -สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -ขอ Resume เป็นภาษาไทย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนง.กรุงเทพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
อาคารไทยรุ่งเรือง(ปากซอยนราธิวาส 28) ชั้น 23 เลขที่ 238 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
: 02-294-5588 ต่อ 1883, 1882
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร