JobThai
7 ก.พ. 66

พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า (RD) สาขาเชียงราย

pin location
pin location

จ.เชียงราย

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน: สาขาเชียงราย รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ โน้มน้าว และเจรจาทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการร่วมมือจากร้านค้าส่งโดยการเข้าเยี่ยม รับคาสั่งซื้อ และพัฒนาร้านค้าย่อยในเครือข่ายของร้านค้าส่งนั้นๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวกับร้านค้าส่ง โดยการรวบรวมข้อมูลของร้านค้าย่อย เพื่อการพัฒนายอดขายร่วมกันกับร้านค้าส่งนั้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อย การจัดการสินค้าของหน้าร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมองหาโอกาสในการวางอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น
  1. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณ์ทหารแล้ว
  2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
  3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการขาย
  4. มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ พร้อมใบขับขี่
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
  6. มีทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  7. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Ms Word, Excel, PowerPoint)
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝายบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง)
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
จังหวัดเชียงราย