JobThai
รับสมัครด่วน
3 ก.พ. 66

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

pin location
pin location

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.จัดทำกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลังคน สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.นำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามแต่กรณีและความจำเป็น 4.สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการ ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 5.รักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6.จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการตลอดจน อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมเงินเดือน
 5. มีความรู้ทางด้าน พรบ.แรงงานสัมพันธ์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และอื่นๆ
 6. มีทักษะการบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
 7. จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
 8. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
 9. สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
 10. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 11. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 12. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสมัครผ่านสาขา - สมัครผ่าน Email ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง - สมัครผ่าน www.JobThai.com
คุณวิรัช, คุณมณฑล
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
12/1 หมู่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
LINE ID: 0871660558
ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี