JobThai
รับสมัครด่วน
23 มี.ค. 66

นักสังคมสงเคราะห์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconเงินเดือน + ค่าใบประกอบวิชาชีพ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ด้านการปฏิบัติการ - ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่ กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน - ให้บริการการปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และ พัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ - รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ์ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย - สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทาง วิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทําฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทํา หลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ - รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อ ประกอบการจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนําไปใช้ในการ ดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ - จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านการวางแผน - วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน - ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ - ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการ สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชน ทั่วไปและผู้ที่สนใจ - ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ้เพศชาย - หญิง อายุตั้งเเต่ 23 - 35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
  4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
  5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เเละใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในโรงพยาบาลฯ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี (มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง โดยมีผลคะแนน ดังนี้ TOEIC 400 คะแนน หรือ IELTS 4 คะแนน หรือ TOEFL IBT 31 คะแนน หรือ TOEFL PBT 430 คะแนน หรือ CU-TEP 45 คะแนน)
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ 2 ที่ ดังนี้ 1.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร CAT 2 ชั้น 3 โซน D ซอยแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวัน และเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-576-6000 ต่อ 8545 1.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวัน และเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-576-6663 2. ส่งใบสมัครทาง e-mail โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th [หัวข้อ: ร่วมงานกับเรา] และส่งใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งกลับมายัง e-mail ตามด้านล่าง หรือตามประกาศที่ระบุไว้ 3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
906 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8545, 6663
อีเมล : cccthai1_197@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-576-6000 ต่อ 8718
เว็บไซต์ : http://www.pccms.ac.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมายัง อาคารบริหาร CAT 2ด้วยรถตู้ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จอดบริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) บริการฟรี ทุก 15 นาที
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้