JobThai
28 มี.ค. 66

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ Graphic Designer

pin location
pin location

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon-
number of positions icon
number of positions icon1
- ออกแบบ Artwork งานสิ่งพิมพ์ และ Online ตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างสรรค์และออกแบบงานศิลป์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งงานไม้ งานอลูมิเนียม งานเหล็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง
  1. นิสิตนักศึกษา ระดับปวช., ปวส. หรือมหาวิทยาลัย สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีระยะเวลาในการฝึกงานหรือสหกิจ 3-6 เดือน
  3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Graphic Design อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  4. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และอื่น ๆ สำหรับการวาดภาพผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) ได้ดี
  5. หากสามารถเขียนภาพ ทั้งวาดเส้น (Drawing) และลงสี (Painting) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ทำงานเป็นทีมได้ดี
  7. มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  8. มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
  9. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  10. สามารถเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ หากเข้าได้ทุกวันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
คุณกันตภณ
THiNKNET Co., Ltd.
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี