JobThai
24 ม.ค. 66

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมสาธารณูปโภค

pin location
pin location

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-วางแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุม ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา, งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมและติดตามการปฎิบัติงาน ของพนักงานในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด -รับผิดชอบควบคุม ระบบน้ำใช้,น้ำเสีย,ระบบบำบัดอากาศ และระบบไอน้ำรวมทั้ง Boiler ให้พร้อมใช้งาน -รับผิดชอบควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมแผนงานและงานสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามแผน -รับผิดชอบควบคุมระบบ AIR CONDITION,Chiller,Refrigeration,กล้องวงจรปิด,ระบบเตือนอัคคีภัย,ระบบโทรศัพท์,ระบบเสียง และระบบ Network -ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง -วางแผน และดำเนินการอบรมพนักงาน ในความรับผิดชอบ (OJT) และให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานควบคุมงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค -รับผิดชอบดูแลงาน Digital transformation ของโรงงานให้เป็นไปตามแผน -ทำกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM -ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของตนเอง -กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ในการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่น -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการทำงาน 5 - 7 ปี ทางด้านการบริหารงานระบบสาธารณูปโภคและระบบควบคุมอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. มีความรู้ทางด้านการบริหารงานระบบสาธารณูปโภค, TQM, TPM, 5 ส. / QCC, Suggestion, ISO 9001 : 2000, GMP&HACCP
  4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  5. มีความเป็นผู้นำ ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ
- ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ ที่นี่ >> https://career10.successfactors.com/career?company=betagropub - เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง - สมัครผ่าน JobThai
ฝ่ายบริหารกำลังคน
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี