JobThai
26 ม.ค. 66

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานข้อมูลการขาย / HORECA (ภูเก็ต)

pin location
pin location

จ.ภูเก็ต

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
-จัดทำข้อมูล template ร้านค้า / template งบจัด-งบจ่าย ประจำเดือน -จัดทำและตรวจสอบใบเสนองบจัดกิจกรรม พร้อมรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง -จัดทำรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เช่น เปรียบเทียบข้อมูลงบจัด-งบจ่าย กับ เป้าหมาย รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และข้อมูลย้อนหลัง -จัดทำรายงานข้อมูลสถิติยอดขาย งบกิจกรรม ให้กับฝ่ายขาย -ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตามงานข้อมูลในด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ และพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง -ร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล/ระบบการทำงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านข้อมูลสถิติ หรือบริหารสินค้า อย่างน้อย 0-3 ปี
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  4. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ
  5. มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
K.Thikamporn
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
จังหวัดภูเก็ต