JobThai
3 ก.พ. 66

สถาปนิก

pin location
pin location
mrt iconMRT บางยี่ขัน
salary icon
salary icon20,000 - 27,000
number of positions icon
number of positions icon5
1.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม 2.ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยและให้ได้งานออกแบบที่มีความเหมาะสม สวยงาม ประหยัด 3.กำหนดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง รวมทั้งการใช้สีและคุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำแบบ Shop Drawing และ As-built Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.จัดทำงานถอดแบบโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด 6.จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 7.จัดเตรียมข้อมูลแบบโครงสร้าง และงานระบบ สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 8.ถอดปริมาณงานและประเมินราคา BOQ ค่าก่อสร้างได้ 9.ติดตามผลงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างตามความเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเมื่องานก่อสร้างจริงไม่เป็นไปตามแบบได้ 10.รู้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานออกแบบ 11.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 12.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Sketch up,3D,Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  6. ขับรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  7. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  10. มีความพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
แนบหลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา 4.หนังสือรับรองต่างๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านงานต่างๆ , หนังสือรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น 5.เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี) สมัครผ่าน JobThai เท่านั้น ***งด Walk-In***
คุณเอ้, คุณหนูนา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: 02-435-8999 ต่อ 223,227 (คุณเอ้,คุณหนูนา)
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร