JobThai
25 พ.ย. 65

HR Manager (Twin Flame)

pin location
pin location

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทวินเฟลม จำกัด (ถ.สุขาภิบาล 5) Workforce Planning - กำหนด-ควบคุม อัตรากำลังคน ภายในบริษัท (Manpower Planning) - กำหนด-ควบคุม การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร (Recruitment Planning) Compensation - กำหนด-ควบคุม การจ่ายค่าตอบแทน (Salary Structure) - ดำเนินการ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ภายในองค์กร และยื่น ภงด.1 ,ภงด.1ก ,ทวิ50 Welfare - กำหนด-ควบคุม สวัสดิการของบุคลากร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายบริษัทฯ - กำหนด-นำเสนอ สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ต่อพนักงาน และบริษัทฯ - จัดทำข้อมูล เบิก-จ่าย สิทธิประโยชน์ตามนโยบาย และกฎหมายแรงงาน Development - ดำเนินการ จัดฝึกอบรมพนักงาน ตามข้อกำหนด ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - สำรวจ-กำหนด หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้อง กับธุรกิจ และความจำเป็นแต่ละตำแหน่งงาน Performance Management - กำหนด ตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน แต่ละตำแหน่งงาน ร่วมกับผู้บริหาร - รวบรวม-รายงาน ผลการปฎิบัติงาน แต่ละบุคคล ต่อผู้บริหาร Employee Relations - บริหารและจัดการ ความสัมพันธ์ ของ นายจ้าง และลูกจ้าง ให้มีความสัมพันธ์อันดี และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - บริหารความสัมพันธ์ ให้ พนักงาน มีความรู้สึกอันดี ต่อองค์กร (Employee Engagement) - ควบคุม-ให้คำปรึกษา กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แก่องค์กร ให้ปฎิบัติได้ถูกต้อง ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานแผนกรักษาความสะอาด-รักษาความปลอดภัย
  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขา ทรัพยากรมนุษย์,การจัดการ,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป (Recruitment,Workforce Planning,Compensation,Welfare,Development,Performance,Employee Relations)
  3. มีทักษะ การโน้มน้าว จูงใจ และการเจรจา ต่อรอง และ ทักษะ การแก้ไขปัญหา และการจัดการเชิงป้องกัน
  4. มีความรู้ในงาน HRM ทั้งระบบ
  5. มีความรู้ กฎหมายแรงงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ
  7. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : คลิกที่นี่ - E-mail
คุณนวพร, คุณสโรชา
Thairath Group
อาคาร 12 ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 02-272-1030 ต่อ 1075, 1077
LINE ID: @trcareers
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร