JobThai
2 มิ.ย. 66

หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์ ธุรกิจสุรา (ชลบุรี)

pin location
pin location

จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon1
- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์ และร้านค้าปลีก - แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน - วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย - ผลักดันสินค้าและกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านซับเอเย่นต์ - จัดทำข้อมูลเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ ให้เป็นระบบและสมบูรณ์
  1. ปริญญาตรี การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
  4. มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณธนาคาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
จังหวัดชลบุรี