JobThai
31 ม.ค. 66

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานหาดใหญ่)

pin location
pin location

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
Job Descriptions
- ควบคุม การตรวจรับเข้าสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องและรวดเร็ว - ควบคุมการจัดเก็บ และเก็บรักษาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมการส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า - การใช้พื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด - ควบคุมระบบบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่านำไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างเหมาะสม - สื่อสารและสนับสนุนระบบบริหารจัดการ ให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมทุกสาขา
  2. ประสบการณ์ด้านควบคุมและบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ทักษะการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา
  4. ทักษะการบังคับบัญชา
  5. มีความสามารถในการควบคุมและจัดการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  6. ทักษะในการวางแผนการทำงาน
  7. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ / TOEIC 450++
  8. มีความเข้าใจและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายระบบบริหารจัดการ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน E-mail
Contacts
คุณดนรอหมาน สอเหร็ม
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tel. : 085-489-1870
Email : mitrphol_1174@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.