21 ม.ค. 64

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน / เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคอนโด)

pin locationLocation
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
1.ธุรการการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป -มีหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากเจ้าของร่วมตามงวดที่ครบกำหนดเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค -ออกใบเสร็จรับเงินโดยโปรแกรมทางบัญชี พร้อมตัดการ์ดลูกหนี้ทันที •นำเงินสด และเช็คฝากธนาคารทุกวัน •จัดทำรายงาน 2.ธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป -จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น หนังสือออก จดหมายเวียน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบตามแนวทางของบริษัท เพื่อสะดวกในการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้งาน -รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความให้กับทุกท่านในสำนักงาน ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่ -รับแจ้งและบันทึกเรื่องที่ต้องแก้ไขซ่อมแซมจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป -สำรวจปริมาณอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียนสำหรับสำนักงาน ควบคุมการใช้เครื่องเขียนและดูแลการสั่งของให้พอเพียงแก่การใช้งาน -จัดระบบการเก็บข้อมูลของสินค้า แคตตาล๊อกราคา และตัวอย่างสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาอ้างอิง -ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำวารสารประจำเดือนของอาคาร -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เช่น สถิติที่จอดรถ สถิติกำจัดแมลง สถานะการพักอาศัก -เข้าร่วมประชุมและจดบันทึก เพื่อจัดทำรายงานการประชุม -เข้าร่วมประชุมอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการติดตามงานแก้ไขซ่อมแซมต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ (ถ้ามี) -ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียด ดังต่อไปนี้ -รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการช่วง อาทิเช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เป็นต้น -จัดพิมพ์ใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อตามคำร้องขอในสมุดคุมขอซื้อ ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ -ใช้บัตรควบคุมสินค้าในการเบิกของ และควบคุมอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน -จัดทำ/ดูแล ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในโครงการ -จัดทำควบคุมสติ๊กเกอร์ คีย์การ์ด -ควบคุมการเบิก-จ่าย กุญแจ -จัดทำ จัดเก็บและดูแลพัสดุไปรษณีย์ -ให้คำแนะนำการเข้าพักอาศัย
Qualifications
  1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  6. มีความขยัน ตั้งใจ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล - หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
216/65 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : 02-285-4645 ต่อ 102 / 094-552-8150
Email : acute_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-285-4644
Location
สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำคอนโดในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.