20 ก.ย. 64

วิศวกรประมาณราคา (QS Engineer) สาขาเครื่องกล

pin location
pin location
bts iconสนามเป้า
salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา 2.ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม 3.คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา 4.รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาคำนวณต้นทุนทั้งโครงการ 5.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้าเพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต่อการเสนอและประเมิน 6.ทบทวนแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคา 7.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 8.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 9.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  3. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ
  4. มีความเข้าใจงานวิศวกรรมระบบ
  5. หากเคยผ่านการฝึกงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (พูด / ฟัง / อ่าน / เขียน)
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resumeมาที่ E-mail
คุณนันธิยา
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-079-5999 ต่อ 2404
ใกล้ BTS สนามเป้า
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร