JobThai
10 ส.ค. 65

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปฎิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพหรือลดต้นทุน 3. ร่วมงานทดลองกับฝ่ายผลิต ในงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 4. ทดสอบและประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือคู่แข่ง 5. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้โปรแกรมสถิติ เช่น SPSS 6. ขึ้นทะเบียนขออนุญาตนำเข้าอาหาร และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เดิม 7. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 8. ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและในห้องปฎิบัติการ 9. รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในการทำงานในตามวิธีการที่กำหนด 10. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามระบบบริหารคุณภาพ ต่างๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 11. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่างๆและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ
 1. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร,จุลชีววิทยา,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
 3. มีมนุษญ์สัมพันธืดี
 4. มีประสบการการทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
 5. สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  : 02-703-4444 ต่อ 2420 ,084-874-0514 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ