10 ก.ค. 63

หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector Team Lead)ด่วนมาก

pin locationLocation
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ • กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ \t • พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อยู่ในความดูแลและวิเคราะห์สาเหตุของผลงาน เพื่อนำไปวางแผนและพัฒนาทักษะ แก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำเดือนและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานให้ทีมงานที่อยู่ภายใต้ความดูแล พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
Qualifications
  1. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารหนี้ และบริหารทีม อย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Auto Dialer System)
  4. มีความรู้ในเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อ หรือ สินเชื่ออื่นๆ เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเช่าซื้อ กฎระเบียบ สคบ. และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. มีทักษะในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
  7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
งานสรรหา และว่าจ้างบุคลากร
กรุงศรี ออโต้
550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : 02-708-8899
Email : hr.krungsriauto_28@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-708-8139
Location
อาคารบางนา ทาวเวอร์ ถนน บางนาตราด กม. 6.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company