JobThai
รับสมัครด่วน
30 ก.ย. 65

System Analysis Specialist

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon50,000 - 80,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon4 ตำแหน่ง
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด - ทำงานใกล้ชิดกับ Business User เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Business Requirement ของลูกค้า - ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec - ดูแลการทดสอบระบบจากลูกค้าแบบ Quality Assurance - จัดเตรียม Test Case Scenerio เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ - ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า - จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual - เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน - ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน - ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง System Analyst ให้กับ Project ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี
  4. มีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ Banking หรือ Financial จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ Banking หรือ Financial
  6. มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป
  7. มีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี
  8. มีบุคลิกและมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
  10. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
1. ส่งใบสมัครงานผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com 2. ส่งใบสมัครงานผ่าน Email
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
ProsperSof Consulting Co., Ltd
408/66 Phaholyothin Place, 16th Floor, Phaholyothin Road,
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรุงเทพมหานคร