20 พ.ย. 64

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-วางแผนและจัดทำเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM -ดูแลตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งโรงงานได้ -สามารถควบคุมงานไฟฟ้าและลงมือปฏิบัติได้ด้วย -สามารถใช้โปรแกรม PLC,Auto Cad ได้ -ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการผลิตของสายการผลิตทั้งหมด และกำกับการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีปัญหาสำคัญ และรวบรวมข้อมูล รายงานต่อผู้บังคับบัญชา -พัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและสนับสนุนการผลิตของสายการผลิตทั้งหมดให้ทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน -จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักร รวมถึงการควบคุมอะไหล่ที่จำเป็นให้มีพร้อมเปลี่ยนในกรณีที่อะไหล่ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ชำรุด -บันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้น และจัดเก็บ -รับผิดชอบให้พนักงานในแผนกสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -รับผิดชอบให้มีการอบรมพนักงานใหม่ และ On the job training -ควบคุมและจัดการเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบทั้งหมดในโรงงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบ, และสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ -รับผิดชอบจัดทำเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน และแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -รับผิดชอบจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน safety/GMP/HACCP/BRC -แต่งตั้งช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติหน้าที่บางอย่างแทน
  1. ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้านการแจ้งซ่อม/สร้าง ระบบน้ำเสีย-น้ำดี/Boiler, PLC,Auto CAD
  5. สามารถวางแผนการดำเนินงานและติดตามงานด้าน Utility ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีความรู้ด้านเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรม เช่น GMP,HACCP,ISO 9001:2015 FSSC
  7. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตัวเอง - สมัครผ่าน JobThai.com
คุณธิดารัตน์
บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
470 ม.1ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
: 02-323-1111 ต่อ1706
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ