JobThai
รับสมัครด่วน
6 ต.ค. 65

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ งานขนส่งวัตถุอันตราย (คลังน้ำมัน ศรีราชา จ.ชลบุรี)

pin location
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง - จัดการประชุมตามระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามระบบภายใน - วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 ปี
  5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้, ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  8. สามารถทำงานภายใต้เวลาที่ยืดหยุ่นได้
  9. หากเคยทำงานในธุรกิจขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email
กรกนก ใจแสน
SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
ESSO ศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี