JobThai
รับสมัครด่วน
9 มิ.ย. 66

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการก่อสร้าง

pin location
pin location

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon18,000-20,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด 2. จัดทำเอกสารเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย 3. จัดทำเอกสารสัญญาผู้รับเหมา/จัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา 4. ติดต่อประสานงานขอราคา Supiller ให้ QS/ออกเอกสารขอชื้อ PR 5. จัดทำระบบบัญชีหน่วยงาน ทำสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 6. จัดทำสรุปและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายเบิกหน้างานหรือเบิกล่วงหน้า 7. ประสานงานเอกสารกับแผนกอื่นๆ ประสานงานราชการ 8. ออกเอกสาร Payment Certificate 9. ประชุม Weekly, Monthly / Present / บันทึกการประชุม / จัดห้องประชุม 10.จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็นให้กับพนักงานในฝ่ายรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 11.จัดทำและรวบความเอกสารคู่มือการส่งมอบงาน คู่มือการใช้อาคาร 12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานธุรการสายงานก่อสร้าง
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะการประสานงานกับ Supplier
  6. มีความรู้เรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการ เคยทำงานเป็นธุรการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
  7. มีความรู้ด้านเอกสารงานก่อสร้าง, ขออนุญาติก่อสร้าง, เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง,บัญชีหน่วยงานก่อสร้าง
  8. สามารถย้ายสถานที่ทำงานได้ตามหน่วยงานก่อสร้างของบริษัท
1) สมัครผ่านเว็บไซต์ JobThai 2) สมัครผ่าน E-Mail 3) สมัครด้วยตนเองที่ The Jas Ramintra 4) ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ใบ 4. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ชุด 6. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงาน ใบอบรม หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น
ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง ( คุณเพชรณรี )
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
87 ศูนย์การค้าเดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 สำนักงาน JAS ASSET แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
LINE ID: 0800738388
เงินเดือน+ค่าครองชีพ+โอทีเหมา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร