26 พ.ย. 64

QCA & QSD Manager

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1. รับนโยบายของบริษัท และเป้าหมายการทำงานจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำมาบริหารงานในฝ่ายให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. วางแผนการทำงาน กำหนดรูปแบบการควบคุม และประกันคุณภาพของบริษัท และติดตามให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระจายงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตัดสินใจให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาในงานด้านโครงการพัฒนา และตรวจประเมินคุณภาพวัตถุดิบสดที่สถานประกอบการของคู่ค้าเกี่ยวกับ WCM (5S, GMP, HACCP, TPM) 5. วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปของคู่ค้า และหาวิธีการแก้ไข 6. มอบหมายงานต่าง ๆ ให้ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่ดูแล
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาอังกฤษดี TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุม และประกันคุณภาพ โรงงานอาหาร ตั้ง10 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะในเชิงเทคนิค และการจัดการดี
  5. กรณีมีความรู้ในระบบคุณภาพ (5ส./GMP/HACCP/BRC/IFS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา รวดเร็ว และอดทน
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ดี
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail recruitment@thaicoconut.com 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ 4. สมัครผ่าน www.thaicoconut.com หัวข้อ Career
Contacts
คุณวัชระ
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
67 ม.1
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
Tel. : 032-741-799, 086-344-7371 (กรุณากดเบอร์โทรให้ถูกต้อง)
Email : thaicoconut_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 032-741-798
LINE ID: hr-thaicoconut
Location
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
Directions
https://goo.gl/maps/Rg28ZdTjgBK7cTvr7
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.