JobThai
2 มิ.ย. 66

ช่างไฟฟ้าอาคาร / ช่างไฟฟ้าอาวุโส(BTS ชิดลม)

pin location
pin location
bts iconBTS ชิดลม, ราชดำริ, สยาม
salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•รับผิดชอบในการดูแล ติดตาม ประสานงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษางานอาคารในด้านต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องจักร งานไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่าง งานลิฟต์โดยสาร งานระบบปรับอากาศ งานสาธารณูปโภค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในศูนย์และสำนักงานให้พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า •ควบคุมและตรวจสอบกรณีมีการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร •ให้บริการและคำปรึกษาแก่ร้านค้าในด้านเทคนิคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เช่าและลูกค้าผู้มาใช้บริการ **หากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หรือสมัครเข้าฝึกอบรม และมีลำดับรายชื่อเพื่อฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25-35 ปี เนื่องจากต้องทำงานเป็นกะ
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ช่างไฟฟ้าอาวุโส มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไฟฟ้า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม 5-7 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานเป็นกะได้
 5. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน
 7. บริษัทจะพิจารณาผู้สมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 / สด.43 6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  Gaysorn Village [GaysornCentre, Gaysorn Tower, Amarin Plaza]
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  BTS สถานีชิดลม / ใช้ทางออกที่ 6 สามารถเดินเชื่อมเข้าศูนย์การค้า Gaysorn Village รถเมล์สาย 15, 76, 77, 79, 164, 183, 204, 504, 511, 547 เรือโดยสารคลองแสนแสบ (ท่าประตูน้ำ)