18 ก.ย. 63

Assistant News Editor (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว)

pin locationLocation
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 1.ปฏิบัติงานหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้ 2.หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับทีม News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว 3.ประชุมประเด็นข่าว ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว 4.ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อไปทำข่าว สัมภาษณ์พิเศษ และ Phone in รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพ 5.แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค 6.ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น 7.ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานในกองบรรณาธิการข่าว อย่างน้อย 5 - 8 ปี
  3. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  7. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  8. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอ
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail recruit@pptvthailand.com
Contacts
คุณพร้อมพันธ์ คนล่ำ , คุณโสภาวรรณ สอาด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.