JobThai
รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 65

ผู้จัดการ QC พูดภาษาจีนได้

pin location
pin location

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.กำหนดสรุปผลการดำเนินงาน เข้าร่วมการวางแผนการทำงานและประเมินผลของผู้ใต้บังคับบัยชา 2.รับผิดชอบหน่วยงานที่จัดตั้งห้องทดลอง กำหนดบุคลากรตามข้อเรียกร้องการรับรองของ ISO9001 GMP การจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SOP และจัดการอบรม SOP 3.ควบคุมคุณภาพ การผลิต การขาย การประสานการงานวัสดุ และดำเนินการตรวจสอบแผนงานและการประสานงานประจำวัน 4.เข้าร่วมการตรวจภายในของบริษัท การตรวจสอบตนเองและระบบการตรวจสอบคุณภาพภายนอก ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของบุคลากร และจัดทำรายงานตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ผลิต อินเตอร์มิเดียต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุบรรจุภัณฑ์ 5.วางแผนงานให้เหมาะสม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ อินเตอร์มิเดียต น้ำบริสุทธิ์ การนำเอทานอลกลับมาใช้ ออกรายงานการตรวจสอบของนักเคมีและยืนยันผลการตรวจสอบ 6.ควบคุมวัตถุดิบประเภทต่างๆของบริษัท วัสดุการผลิตอินเตอร์มิเดียต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เอทานอลที่นำกลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนการรักษาความสะอาดของห้องทดลอง และรับผิดชอบตรวจสอบ 7.ควบคุมตรวจสอบการใช้เครื่องมือขององค์กร เครื่องมืออุปกรณ์รีเอเจนต์ การทดลอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 8.ดูแลการสุ่มตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง และจัดการวันเวลาของตัวอย่าง 9.ดูแลตรวจสอบสารเคมี ตรวจสอบมาตรฐานสารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ส่วนผสมการจัดเก็บและการใช้งาน 10.ดูแลส่วนผสมของการหาปริมาตรความเข้มข้นสารละลาย (ไทเทรต) แบ่งแยก เก็บ ใช้งานและทิ้ง 11.ดูแลมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การบริโภค ส่วนผสมและแจกจ่ายการใช้งาน 12.ดูแลวิธีการใช้งานของเครื่องมือ เก็บรักษา ตรวจสอบภายในยืนยันการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานภายนอก 13.จัดโปรแกรมการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลทุกปี และอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรคนใหม่เรื่อง GMP กับ ISO9001
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เภสัชกร เคมี ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ 4 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้ทางกฎหมาย-กฎหมายยา GMP ISO9001 14000 18000 EHS เกี่ยวกับประเทศและที่เกี่ยวกับอุสาหกรรม มาตรฐานทางเทคนิค
  4. มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งเภสัชวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทางเคมี ความรู้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ความรู้ด้านจุลชีววิทยาภาษาอังกฤษ
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถพูดและสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7. มีความรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่
- สมัครทางอีเมลล์ - สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง - สมัครผ่านทาง Jobthai.com (Click Apply Now)
คุณวรรณนิษา/คุณพรรณธิภา/หลัว หยาน
บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด
69/5 หมู่ที่ 1
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
: 036-705-052 ต่อ 105 ,086-336-1816
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี