JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,272 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale and Marketing(Modern Trade)
1.หาข้อมูลลูกค้าใหม่ 2.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ 3.จัดทำข้อมูลลูกค้า 4.ประเมินศักยภาพของลูกค้า 5.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการเสนอขายสินค้า 6.เตรียมเอกสารงานขาย 7.ประสานงานด้านข้อมูลในสายงานขายและ...

บริษัท มารุอิสุ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20-22K ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานบริการ ติดต่อสื่อสาร - งานกฎระเบียบ บริษัทข้อบังคับ - กิจกรรมต่างๆของบริษัท - งานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน - งานสวัสดิการ เครื่องใช้สำนักงาน ชุดฟอร์ม...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง
1.การสรรหาใบสมัคร 2.การคัดเลือกบุคคลากร 3.การทำสัญญาจ้าง 4.มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกอาวุโส /ผู้ช่วยผู้จัดการ (R&D )
1.วิเคราะห์แลปทั่วไป เกี่ยวกับงานเบเกอร์รี่ได้ 2.คิดค้นสูตร/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านเบเกอร์รี่ / 3.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานผลิตเบเกอร์รี่/ทำตามคู่มือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ 4.ดูแลรักษาเครื่...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ /ฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
ประกันคุณภาพ 1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 2. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP + HACCP อย่าง...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1. ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบรถขนส่ง วางแผนการส่งสินค้า รวมกับหัวหน้าแผนก 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับจำนวนการส่ง 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ DCO รับสมัครด่วน !
-งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ -ควบคุมการบันทึก/แจกจ่าย/ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . HR Senior Supervisor (หัวหน้าแผนกอาวุโส)
- บริหารงานในระบบของแผนกให้สมบูรร์ถูกต้อง - การสรรหาและว่าจ้าง - การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน - งานสวัสดิการละสนับสนุนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ - การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม - งานแรงงานต่างด้าว ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
12 . HR Specialistรับสมัครด่วน !
Taking care the whole of HRD., -Competency & Development -KPI -JD/JS/OJT -Recruitment/employment -Etc *Mon-Fri working day

บริษัท จอมธนา จำกัด
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ดูแลระบบโปรแกรมSAP support 2.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 3.ซ้อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมเครื่องจักรการผลิต/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงตามรอบ PM,ดูแลบำรุงรักษาระบบต้นกำลัง ระบบบอยเลอร์,ระบบผลิตน้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบผลิตลมและไนโตรเจน,ระบบส่งก๊าซและน้ำมันดีเซล และปฎิบัติงานอื่นตามที่...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง
19 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการโรงงาน ( Factory Manager )รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ - สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต - ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด - สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานผ...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
19 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าหน่วยผลิต ( Leader )
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนงาน - ลดอัตราการสูญเสีย - ทำงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ( Gmp/Haccp, BRC ) - อบรม สอนงาน OJT ในหน้าที่/ตำแหน่งงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบ -...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . พนักงานประสานงานขาย (ประจำกรุงเทพพัฒนาการ )
- ตรวจสอบเอกสารรับ - จ่าย - บันทึก - สรุปบิล - จัดทำเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า (Electrician Supervisor)
- ซ่อมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ควบคุมงานตามแผนบำรุงรักษาPMไฟฟ้า - ซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน - เขียนแบบไฟฟ้า ทำงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออกPRที่สอดคล้องกับกา...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
19 . ช่างทำความเย็น รับสมัครด่วน !
ซ่อมเครื่องจักรการผลิต/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงตามรอบ PM,ดูแลบำรุงรักษาระบบต้นกำลัง ระบบบอยเลอร์,ระบบผลิตน้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบผลิตลมและไนโตรเจน,ระบบส่งก๊าซและน้ำมันดีเซล และปฎิบัติงานอื่นตามที่...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
20 . QA
- มอบหมายงานให้พนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดี ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลรักษางานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - วางแผนควบคุมเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องชั่งของบริษัท ฯ - สรุป...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 3,272 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ