JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,619 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา พนักงานประจำ
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตกแต่งภายใน โดยใช้ Program Auto Cad

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานเสิร์ฟ / สจ๊วต/ แม่บ้าน
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ / สจ็วต / แม่บ้าน 1.ทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ต่างๆของแผนกให้สะอาด พร้อมใช้งาน 2.ทำความสะอาดภาชนะติดเชื้อต่างๆตามมาตรฐานที่หัวหน้างานกำหนดให้ 3.จัดทำสต๊อค อุปกรณ์และเครื่องมือเ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
-จัดทำตารางนัดหมาย การเข้าประชุมต่างๆ -กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักส...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้าน Time Attendance)
1.ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงาน 2.ติดตามและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการปฏิบัติงาน 3.บันทึกและสรุปข้อมูลสถิติการมาทำงานทุกเดือน 4.ดูแลการจัดตารางเวร ,การแลกเปลี่ยนเวร 5....

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยพยาบาลER
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ HA
-ร่วมกับผู้บริหารในการวิเคราะห์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร นำความรู้ในการนำเครื่องมือระบบพัฒนาคุณภาพ HA พัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสาธาณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - งานที่ได้รับมอบหมายจกผู้บังคบบัญชา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- ต้อนรับผู้มาให้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย - สอบถามและตรวจสอบสิทธิประกันชีวิต สำหรับผู้มารับบริการ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลบริษัทประกันชีวิต - ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยทันตกรรม
- การช่วยทันตกรรมในงานทันตกรรมทุกชนิด - ตรวจสอบเครื่องมือทันตกรรมทุกชนิดก่อนใช้งาน - ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเรื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม - จัดทำเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในแผนกทันตกรม - ส่งและรับเครื่องมือ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามเหมาะสม
25 มิ.ย. 62
12 . Leader Chef (หัวหน้าพ่อครัว) / Leader ผลิต
• ควบคุมคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร เตรียมและปรุงอาหาร • งานบริหารวัตถุดิบ ควบคุมสต็อคและการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง • บริหารจัดการระบบ และบุคลากรภายในแผ...

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ขาย (คลอง6)
1. ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำโปรโมชั่น 3. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการซื้อขาย 4. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปิดการขาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
15 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดต่อและประสานงานลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงาน และติดตามorderกับฝ่ายผลิต - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านลูกหนี้ วางบิล รับเช็ค - ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - จ่ายงานให้กับพนักงานรับ - ส่งเอกสาร - ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน จากลูกหน...

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- To manage day-to-day execution of the projects workload and DC audit - To support in technical direction and give advice to Tesco team and contractor to ensure that whatever we do will be safe fo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
19 . GA.Assistant Manager/ Manager (Japanese Factory)[T01206]
- To monitor and manage overall office management - To manage office stationery and equipment - To manage office maintenance & office supply , office furniture - To manage Employee transportation...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 THB to 60,000THB (Total package)
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (เริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง ตามแต่ละหน่วยงานที่ร้องขอ นัดสัมภาษณ์งาน 2 จัดทำสัญญาว่าจ้าง อื่นงานด้านเอกสาร 3 ฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
 พบ 1,619 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ