เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.เพชรธนวรรณ 345 (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน กำกับดูแล การดำเนินงาน - บริหารจัดการร้านอาหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยแกไขปัญหา - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
19 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
• รับใบขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งทำ ใบขอซื้อ หรือ เอกสารอื่น จากแผนกต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อ • จัดหาสินค้าตามใบขอซื้อ เน้น Mass Production Materials • พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไข ,ราคา ,รายล...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 61
3 . CMM Inspector
1. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยการวัด 2. ควบคุมระบบการปฏิบัติงานด้วย CMM และ เครื่องไมโครสโคป 3. บำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 61
4 . Asst. Manager Injection Section
1.ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดพลาสติก 3.ซ่อมแซม/ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องฉีดพลาสติกในขั้นต้นได้ 4.แก้ไขป...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 61
5 . Quality Assurance Manager
1.การดำเนินการตรวจสอบในกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ หาแนวทางการ แก้ไขและป้องกันปัญหา ในกระบวนการผลิต 3.เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ของเสียจากกระบวนการผล...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 61
6 . Japanese Interpreter
- แปลภาษาญี่ปุ่นและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นงานทางด้านวิศวกรรม และ งานภายใน Production ของโรงงานอุตสาหกรรม - เข้าร่วมประชุมกับ Production เพื่อสื่อสารได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว - งานเอกสา...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 61
7 . ช่างเทคนิค (ช่างกล/ อิเลค/ไฟฟ้า/ เชื่อม ยกเว้นช่างยนต์)
- ประกอบชิ้นส่วน เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม - เดินสายไฟฟ้า ประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าตามแบบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป

บริษัท เอ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท ตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
8 . Production Planning Manager.
Roles & Responsibilities : • Receive and check monthly Sale Forecast to prepare the production plan to conform to the requirements. • Verify the monthly production plan and organize the monthly Conf...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
9 . IT/ADMIN/NETWORK ADMIN
- กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานขององค์กร - กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานขององค์กร - ควบคุมดูแลการพัฒนา...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการปรุงอาหาร การปรุงรสชาติอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดคุณสมบัติ สัดส่วนวัตถุดิบ การผสม การปรับปรุงพัฒนารสชาติส่วนผสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตามที่...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
11 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถ 6 ล้อ - สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
12 . พนักงานฝ่ายผลิตหรือ พนักงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ขาย Food Service, อุตสาหกรรม
- วางแผนงานขาย - นำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่าๆ ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ร้านอาหารและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
14 . QC. Supervisor
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส , การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
19 ธ.ค. 61
15 . พนักงานขับรถส่งของ
1. มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถให้กับพนักงานทีมจัดส่ง 2. ขับรถส่งของ / ซื้อของ / อื่น ๆ 3. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลิ่นเลอ

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 5. อื...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่ R&D , พนักงาน R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , IFS จะพิจาร...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
18 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
•ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง •มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงในสายการผลิตโรงงานผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตอาหารมาก่อนและรับผิดชอบงานในระดับผู้ช่วยผ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
19 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรอง เช่น GMP HACCP * มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต จะรับพิ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
20 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างควบคุมเครื่องจักร/วิศวกรโรงงาน
- วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมด - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถดำเนินงานได้อย่างม...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
 พบ 1,521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ