JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี(stook)/การเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชีด้านรายรับและด้านรายจ่าย - บันทึกข้อมูลการรับเช็คและเงินสดจากลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและเงินสด - จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินไ...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . Chemical product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมี)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนข้อมูลทางเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประสานงานกับทีมเทคนิค ทีมขาย และทีมจัดซื้อ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 2. สรรหาผู้ผลิตสินค้า ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบั...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
19 ส.ค. 62
3 . HR-Admin Specialist/Mgrรับสมัครด่วน !
1.ดูแล จัดการ พัฒนาระบบงาน ช่องทางเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่แต่ละแผนก หรือบริษัทต้องการ 2. ดูแล บริหารการจัดทำค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ค่าจ้าง ห...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . Saleรับสมัครด่วน !
1. สรรหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้ารายเก่า 2. ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . IT Support / Help desk (senior) รับสมัครด่วน !
1. Support ปัญหาการใช้งาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Network ให้กับ User 2.ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด และโปรแกรมต่างๆ 3.มีความสามารถทางด้านระบบ Netw...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ