JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . (STGT-HY) (หัวหน้าส่วน) จนท.ความปลอดภัยการทำงาน(จป) ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุมและป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ - ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ (RBL-MD)
- วางแผนและกำหนดวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด - ออกใบรับรองคุณภาพยางทั้งภายในและต่างประเทศ - วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องทางด้านทดสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกัน - รายงานผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วน Ingredient Preparation สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการจัดเตรียมสารเคมีในการผลิต -ประมาณการปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด -ควบคุมการเตรียมสารเคมี -ดูแลการทำงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
4 . ผู้ช่วยวิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและโครงสร้างการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 3.วางแผนการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักรการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
5 . วิศวกรบอยเลอร์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและควบคุมการทำงานบอยเลอร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา 3.สามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
6 . หัวหน้าช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม/ซ่อมบำรุง) บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและบริหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการผลิตไอน้ำ 3.ดูแลตรวจซ่อมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
7 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (ถอดถุงมือ) สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บถุงมือไลน์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.จัดกำลังคน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ติดตามสถานการณ์ของการบรรจุ เพื่อให้สามารถนำสินค้าส่งออกได้ตามกำหนดของลูกค้า 2. ติดตามสถานการณ์การโหลดสินค้าแต่ละวันให้สามารถรองรับการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 3. ควบคุมการรับและจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
9 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้าการผลิต สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต 2.ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3.ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กรในการทำงานด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
11 . วิศวกร Process Engineer สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน 2. ค้นคว้าหาชิ้นส่วน / เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม เครื่องจักรเดิมและออกแบบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
12 . นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ 3.วิเคราะห์และประเมิน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
1.ควบคุมเอกสาร 2.บันทึกระบบคุณภาพ ระบบกสรจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ตรวจสอบและติดตามให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 4.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
14 . ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม)/(ซ่อมบำรุง) สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ควบคุม/ซ่อมบำรุง การทำงานของบอยเลอร์และพนักงานภายในกะ ให้สามารถผลิตความดันและปริมาณไอน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
15 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจังหวัดสกลนคร (STA-SN)
-ประสานงานกับ Supplier -จัดทำเอกสารสั่งซื้อ -ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า -สต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
16 . Assistant Marketing Manager (Zone Europe)
- Responsible and monitor sales activities to ensure achieve sales & business development target • - Monitoring customers receive satisfactory service and quality goods • - Monitoring the market...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
17 . Accounting Manager (สังกัดสำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา STA-HQ)
- Supervise and control the preparation of the Company's financial statements to comply with accounting standards and policies. - Supervise and monitor the accuracy of corporate taxation. - Prepa...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 เม.ย. 62
18 . (STGT-HY) หน.ส่วนเทคนิคคุณภาพ(Complaint) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
Complaint : รับผิดชอบหลักในการตอบข้อร้องเรียนลูกค้า และ งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการข้อร้องเรียนของบริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
19 . Process Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี สังกัดSTA-UD
- ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน - ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค - งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 เม.ย. 62
20 . วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
- วางแผน/ควบคุมการเดินเครื่องให้ได้ตามเป้าหมาย - บริหารจัดการเชื้อเพลิง วิเคราะห์ต้นทุน การเผาไหม้ - ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย - กำหนดเป้าหมายให้กับทีมงานปฏิบัติตามแผนที...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 เม.ย. 62
21 . Export Sales Executives
• Prepare and carry out sales and marketing activities in accordance to budget & target set • Key role converting leads into new established customers and closing sales for existing customer accounts...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
22 . (STGT-HY) หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์(CS) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1.รายงานปฏิบัติงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ด้านสถานการณ์การสั่งซื้อสินค้า, ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดผลิตภัณฑ์, รวมถึงราคาการซื้อขายและรูปแบบการจัดส่งสินค้า 2.ติดตามแผนการผลิตและแผนการส่งออกให้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
23 . Assistant Export Sales Manager
• Assisting the Export Sales Manager as a team leader in overall responsibility, performance and task of marketing, includes aspects : • Prepare and budget marketing planning and target for the mark...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
24 . Sales Administrative Executive
• Responsible for general administrative function & orders processing for the Sales & Marketing International team (Section) • Key role in supporting the Export Sales teams, Managers, Executives in t...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
25 . ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
26 . หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.จัดทำเอกสาร Product specification และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนควบคุมการนำไปใช้ และสื่อสารให้คนในองค์กรทราบ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ใน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
27 . Logistics Officer ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
1.ติดตามและตรวจสอบ SI/LC จากลูกค้า 2.จัดทำใบสั่งปล่อยสินค้าให้โรงงาน (Logistics Order) 3.บันทึกการย้ายสินค้าขายระหว่างทาง (Intransit to switching) และการรับสินค้าเข้า+ตัดออกในระบบ 4.ประสานงานกับฝ่า...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
28 . ช่างเชื่อมเหล็ก/เชื่อมสแตนเลส/ติดตั้งซ่อมบำรุง (PSE) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเชื่อม,ประกอบชิ้นงานทั้งงานเหล็ก งานสแตนเลส - ดูแลงาน Layout แบบทางด้านการผลิตชิ้นส่วนในไลน์ผลิตตามแบบที่ได้รับมอบหมายมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 380 - 500 บาท/วัน
20 เม.ย. 62
29 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (PSE)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานผลิตถุงมือยาง ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 400-600 บาท/วัน
20 เม.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)จำกัด
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
31 . หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์คุณภาพ สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.จัดทำ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งไปยังลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า และให้เป็นไปตาม...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
32 . Business Analyst ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน IT ทางธุรกิจ 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 3. ออกแบบโปรแกรมที่ใช้ทางธุรกิจ 4. ควบคุมงานโครงการด้าน Application หรือ Implementation 5. หา Solution เชิง Application เพื่อส...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
33 . ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการเตรียมน้ำยางและสารเคมีให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและทันตามเวลา 2.วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
34 . (STGT-HY) จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
35 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า (PSE) รับสมัครด่วน !
งานติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไขงานผลิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล/ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-600 บาท/วัน
20 เม.ย. 62
36 . พนักงานสต๊อกและขนส่งอุปกรณ์ ด่วน!! (PSE)รับสมัครด่วน !
จัดทำข้อมูลรับสินค้า ดำเนินการจัดส่ง วัสดุ อุปกรณ์สั่งซ่อม สั่งทำ วัตถุดิบ และขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือช่างตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-700 บาท/วัน
20 เม.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
38 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ จ.ตรัง (STA-TG)
-รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนผลิตเรื่องการบรรจุและส่งออก -ควบคุมดูแลการล้างแทงค์น้ำยางข้น -ควบคุม ดูแลการรับและโหลดน้ำยางข้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
39 . วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (SRP)
1.วางแผนในการออกปฏิบัติงานประจำเดือน 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษาสวนยางพารา รวมทั้งผลผลิตยางพารา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 4.จัดท...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
41 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
42 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
43 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
44 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
45 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-TG)
- ตีเปอร์เซ็นต์เศษยางรับเข้า - ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท
20 เม.ย. 62
46 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
47 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานบน) จ.บึงกาฬ
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย - สร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
20 เม.ย. 62
48 . Process Engineer ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
49 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
-ควมคุมการจัดซื้อจัดจ้าง -กำหนดแผนส่งมอบสินค้า -ควบคุมดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน -ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า -จัดทำและสรุปรายงานการสั่งซื้อและสต๊อก -ประสานงานกับหน่วยง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
50 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ