JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการนำเสนอ-บริการ การขาย การจอง 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3. ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง 4. รายงานผลการติดตามลู...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยเน้นการสอบทานและประเมินกระบวนการทำงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลเ...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยเน้นการสอบทานและประเมินกระบวนการทำงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง รวบรวมข้อมูล...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . ผู้อำนวยการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน - สรุปความเป็นไปของสภาวะการตลาด - วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงาน - ดำเนินการ ผลักดันย...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
5 . Cost Engineer (QS)รับสมัครด่วน !
- ร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานด้านต้นทุนมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความต้องการในการใช้งาน - รับแผนความต้องการวัสดุจากฝ่ายวางแผน พร้อมตรวจสอบความ ถูกต้องของแบบ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ