JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา (ประจำ อ.เมือง 1 อัตรา และ อ.สามพราน 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
13 ก.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม
-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็งส่งให้ลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแผนการผลิตและจำนวนที่ผลิตได้ -ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงานห้องถุ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
13 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ ทดลอง หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน • วิจัยพัฒนาผลิ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
•Lead new product development starting from product concept, and manage the development process in order to ensure that it meets customer expectation and fulfill their satisfaction. •Study and search...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐมรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี - วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - จัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาฯประจำปี - ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาฯตามแผน - ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
13 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรม
1. จัดทำ, จัดเก็บและรวบรวมเอกสารของฝ่ายวิศวกรรม 2. จัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ 3. เคลียร์ใบเสร็จซื้อของฝ่ายวิศวกรรม 4. เปิด PR สั่งซื้อของ และร่วมตรวจเช็คสินค้าที่มาส่ง 5. รับเรื่องการแจ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
7 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม
- จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะห์การปิดงบการเงิน, งบ Consolidate ตามมาตรฐานการบัญชี - วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13 ก.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำโรงงาน อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน - ควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD) - ประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้งา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - ควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน - ดูแลและ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
11 ก.ย. 62
10 . Environment and Safety Manager
- บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
11 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
1.จัดทำ Cash flow ของบริษัท 2.วางแผนการรับ จ่ายเงิน วิเคราะห์และควบคุมแผนการเงิน 3.ติดต่อประสานงานและตรวจสอบการหักจ่ายเงินกับธนาคารวงเงินสินเชื่อต่างๆ 4.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารเกี่ย...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
9 ก.ย. 62
12 . ช่างเทคนิค ประจำ อ.เมือง จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบแปลน และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ - วางแผนกำลังคน เครื่องจักรต่างๆ แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า - ตรวจสอบแผนงาน,กำกับควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมของ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงาน ไปที่...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
9 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าส่วนสโตร์
1.ตรวจสอบ, ควบคุม การโอน รับ-คืน, ตรวจนับสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.บริหารสินค้าคงคล้งให้มีสต๊อกเพียงพอ และใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้เป็นระเบียบเรี...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
1.บริหารและสร้างยอดขายของสินค้าต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 3.ติดตามตรวจสอบผลการขายของทีม แ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
16 . ล่ามภาษาพม่า ประจำ อ.เมือง จ.นครปฐม
1.ทำรายงาน แปลเอกสารภาษาพม่า 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานประกันสังคม 3.ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการทำงาน แนวทางการปฏิบัติงาน แก่แร...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ - เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลอุปกรณ์เครื่อ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
18 . หัวหน้าส่วนขาย
- เสนอขายสินค้าของบริษัท และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เปิดการขายตลาด Local หรือผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าไปประกอบอาชีพ - รับผิดชอบในการติดตามเก็บหนี้ - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า - ปฏิบัต...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย 2.บันทึกบัญชี 3.จัดเก็บเอกสาร ทำทะเบียนบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 5.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวด 7.ควบคุม ตรวจสอบสต๊อก...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.ย. 62
20 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำโรงงาน อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย - บันทึกบัญชี JV - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และรายการปรับปรุงต่างๆ - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวด - ดูแลสต๊อกสินค้า - ทำงานว...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 ก.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ