JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1. ติดต่อสถาบันการเงินและหน่วยงานราชการ 2. ดำเนินการการนำเข้าและส่งออก 3. ติดต่อซัพพลายเอ่อร์ต่างประเทศและในประเทศ

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 62

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยความเข้าใจ,ชัดเจน และถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมดูแล จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนเอกสารในระบบคุณภาพ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนขึ้นทะเบียนและให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4.ปรับปรุงทะเบียนคว...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต
1. วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นุทนการผลิต และการส่งมอบ) 2. วางแผน ควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิตและเครื่องจักร 3. ประมาณการยอดการผลิต 4. ควบคุม กำกับ ดูแล จัดกำลังคนเข้าทำงานใ...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1. บริหารจัดการวางแผน ควบคุม การบริหารงานซ่อมบำรุง 2. บริหารจัดการงบประมาณการซ่อม 3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแก้ไข เครื่องจักร Break Down และป้องกัน 4. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภค 5. ก...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ