เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Messenger
1.รับ-ส่งสินค้า ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทฯ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ม.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการซื้อ-ขายประจำวันให้ครบถ้วน 2. จัดทำรายงานส่ง BOT ทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนด 3. จัดทำและติดตามรายการซื้อ-ขายเพื่อรายงานส่ง ปปง. 4. จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารประกอบรายงานให้ค...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ม.ค. 61
3 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- บริการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก บำรุงรักษา และหมั่นตรวจเ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงิน (โซนปิ่นเกล้า/โซนแนวรถไฟฟ้า/โซนสุวรรณภูมิ)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ม.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ