JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักจิตวิทยารับสมัครด่วน !
-สำรวจ วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม -ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แก่พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าห...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ติดตามหนี้ค้างชำระ และเจรจาต่อรอง - บันทึกผลการติดตาม และรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
19 เม.ย. 62

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (จบ จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
5 . พนักงานบริการลูกค้า(ประจำสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถนนกำแพงเพชร)รับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้าตรวจเช็คสัมภาระ ติดแท็กกระเป๋า -ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารขึ้นรถ -รับรถตรวจความพร้อมของรถ -เช็คสัมภาระ ติดแท็ก กระเป๋า ช่วยจัดสัมภาระลูกค้าขึ้นรถ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
19 เม.ย. 62

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนจัดการงานด้านการตลาดเชิงรุก ในรูปแบบที่เหมาะสม 2. บริหารงานผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 3. สรุป วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงา...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
8 . พนักงานการเงิน (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ทำจ่าย โอนเงิน - ออกใบเสร็จ - ตรวจรายการโอนเงินประจำวัน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
19 เม.ย. 62
9 . พนักงานรับโทรศัพท์/Call centerรับสมัครด่วน !
- ตรวจรับเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัททั้งภายในและภายนอก - รับโทรศัพท์ - ขายตั๋วโดยสาร - รับฝากพัสดุด่วน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
19 เม.ย. 62
10 . พนักงานขับรถตู้บริการ (Shuttle Bus)รับสมัครด่วน !
-ขับรถตู้บริการรับส่งผู้โดยสารจากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ถนนกำแพงเพชร) ไปสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร -ทำงานเป็นกะ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 19,500
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ