JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา / วิศวกร (Maintenance Supervisor / Engineer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรในโรงงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิด Break Down 2. บริหารงบประมาณ และวางแผนการควบคุมอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมให้เพียงพอต่อการใช้...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำการตลาด Online และดูแลสื่อโฆษณา พร้อมวางแผนงบประมาณการตลาด 2. จัดทำข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. ดูแลงาน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Manager)รับสมัครด่วน !
• ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้คำแนะนำ เสนอแนะกับลูกค้าทั้งในเรื่องตัวสินค้า การผลิต การทดสอบและควบคุมคุณภาพ • บริหารและจัดการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต Operation Instruction Parameter(Condition) 3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประส...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ