JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวการฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องมือวัด (ประจำ จ.สุโขทัย)
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office, AutoCad ได้ - สามารถเขียนโปรแกรม PLC, DCS SCADA ได้ - วางแผนงาน ดูแลรักษาระบบควบคุม DCS และอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถใช้ Software เพ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 อัตรา
23 พ.ค. 62
2 . วิศวอุตสาหการ (ประจำ จ.สุโขทัย)
- ประสานงานด้านทำงานการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานเกี่ยวกับการควบคุมการซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีป...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . วิศวกรเคมี (ประจำ จ.สุโขทัย)
- ประสานงานด้านทำงานการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานเกี่ยวกับการควบคุมการซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีป...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (ประจำ จ.สุโขทัย)
- ประสานงานด้านทำงานการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานเกี่ยวกับการควบคุมการซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีป...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ (Head Office)
1.จัดทำเอกสารขออนุมัติต่างๆ 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 3.วิเคราะห์โครงการงานด้านสินเชื่อ 4.จัดทำรายงานสินเชื่อประจำเดือน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำนครปฐม)
1.สั่งการควบคุมการบำบัด/กำจัดน้ำเสีย ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนมวลชน 2.สั่งการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 3.กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน ระบบบริหาร ISO ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการ ในส่วนงานไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้า 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร / อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานโครงก...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการส่วนของเครื่องมือควบคุม 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือควบคุมสำหรับงานโครงการ 3.ติดตา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการในส่วนงานเครื่องจักรกลโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของงานด้านเครื่องกลสำหรับโรงงานน้ำตาลและ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่จังหวัดสุพรรณบุรี)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำนครปฐม)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกฎหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์งาน,ชี้บ่งอันตราย,ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำเสนอแนวทางป้องกัน 3.วิเคราะห์แผนงาน/โครงการท...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . Business Solution Analyst นักวิเคราะห์ระบบ IT
1.ประสานงานกับผู้ใช้งานเพื่อเก็บความต้องการของระบบงาน 2.จัดทำเอกสารวิเคราะห์ระบบและคู่มือการใช้งานระบบ 3.ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 4.ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งาน 5.Support ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.คัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และวางแผนการส่งมอบให้ทันต่อการใช้งาน 2.งานจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักร สารเคมี บรรจุภัณฑ์ฯลฯ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ติดต่อ Supplier เปรียบเท...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ